ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ 67
 • Banner welcome sakon
 • รางวัลผลการปฏิบัติงาน 2566
 • รางวัลส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2566
 • รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
 • รางวัลเลิศรัฐ โคขุนโพนยางคำ
 • รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง สกก.เหล่าสุขสันต์
 • รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง สค.เลิงฮังสามัคคี
 • นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 66
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์ดีเด่น ปี 2566
 • พนักงานราชการดีเด่น ปี 2566
 • พนักงานราชการดีเด่น จพส. ปี 2566
 • แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  วิศิษฐ์
  Layer 2
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • (แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล
  • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกร
  • โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร
  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "เนื้อแดดเดียว โคขุนโพนยางคำ"
  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "จำหน่าย เนื้อโคขุนโพนยางคำ"
  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "ส้มตีนวัว โคขุนโพนยางคำ"
  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "จำหน่ายลูกชิ้น โคขุนโพนยางคำ"
  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "เนื้อเสียบไม้"
  • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สกลนคร จำกัด "จำหน่ายข้าวสารมะลิ 105"
  • สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตแตงโมสกลนคร จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด "จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6
  • สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด "จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.6 / กข. 15
  • สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด "จำหน่ายฟักทอง"
  • สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด " นมรสจืด ตราวาริช"
  • โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 แห่ง
  • โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อแปลงใหญ่ 2564 จำนวน 12 แห่ง
  • (แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

  • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกร

  • โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร

  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "เนื้อแดดเดียว โคขุนโพนยางคำ"

  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "จำหน่าย เนื้อโคขุนโพนยางคำ"

  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "ส้มตีนวัว โคขุนโพนยางคำ"

  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "จำหน่ายลูกชิ้น โคขุนโพนยางคำ"

  • สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด "เนื้อเสียบไม้"

  • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สกลนคร จำกัด "จำหน่ายข้าวสารมะลิ 105"

  • สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตแตงโมสกลนคร จำกัด

  • สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด "จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6

  • สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด "จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.6 / กข. 15

  • สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด "จำหน่ายฟักทอง"

  • สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด " นมรสจืด ตราวาริช"

  • โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 แห่ง

  • โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อแปลงใหญ่ 2564 จำนวน 12 แห่ง

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวง
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดสกลนคร
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  แผนปฏิบัติงานปี66
  Annual Report
  รายงานการประชุม
  ฐานข้อมูล
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  km หน่วยงาน
  งบทดลอง
  งบแสดงฐานะการเงิน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  Infographic
  แฟ้ม 19 รายการ
  แผนพัฒนา 5 ปี

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  ระบบแนะนำส่งเสริม CPS
  E-project
  Work D
  คู่มือประชาชน
  โปร์ไฟล์สหกรณ์
  โปร์ไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปร์ไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ตรวจการสหกรณ์
  ระบบบริหารจัดการ
  ระบบเงินเดือน
  fbหน่วยงาน
  Entry Thailand
  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  Pirunrajbanner

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

  Copy right All reserve 2023 

  รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik .com

  BACK TO TOP